Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Máy học nâng cao (CS315.J11) ngày 15/09/2018

CBGD : Hồ Long Vân
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Máy học nâng cao (CS315)
Lớp : CS315.J11
Phòng : C213
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 7 , ngày 15/09/2018