Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Anh văn 3 (ENG03.J11) ngày 22/09/2018

CBGD : Vũ Hoàng Bảo Trân
Khoa/ Bộ môn : TTNN
Môn học : Anh văn 3 (ENG03)
Lớp : ENG03.J11
Phòng : A307
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 7 , ngày 22/09/2018