Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Nguyên lý và phương pháp lập trình (CS111.J12) ngày 22/10/2018

CBGD : Nguyễn Tuấn Đăng
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Nguyên lý và phương pháp lập trình (CS111)
Lớp : CS111.J12
Phòng : C305
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 4
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 2 , ngày 22/10/2018