Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (IS336.J12) ngày 11/10/2018

CBGD : Đỗ Duy Thanh
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (IS336)
Lớp : IS336.J12
Phòng : C208
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 5 , ngày 11/10/2018