Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Quản lý dự án công nghệ thông tin (IS208.J13.1) ngày 15/10/2018

CBGD : Đỗ Thị Thanh Tuyền
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Quản lý dự án công nghệ thông tin (IS208)
Lớp : IS208.J13.1
Phòng : C111
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 2 , ngày 15/10/2018