Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Lập trình hướng đối tượng (IT002.J12.2) ngày 11/10/2018

CBGD : Phan Trung Hiếu
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Lập trình hướng đối tượng (IT002)
Lớp : IT002.J12.2
Phòng : C111
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 5 , ngày 11/10/2018