Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Anh văn 3 (ENG03.J16) ngày 12/10/2018

CBGD : Phạm Hữu Phúc
Khoa/ Bộ môn : TTNN
Môn học : Anh văn 3 (ENG03)
Lớp : ENG03.J16
Phòng : A305
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 4
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 6 , ngày 12/10/2018