Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (IT003.J12.1) ngày 12/11/2018

CBGD : Đặng Văn Em
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (IT003)
Lớp : IT003.J12.1
Phòng : A213
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 2 , ngày 12/11/2018