Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Chuyên đề Mobile and Pervasive Computing (SE405.J11) ngày 15/11/2018

CBGD : Phan Nguyệt Minh
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Chuyên đề Mobile and Pervasive Computing (SE405)
Lớp : SE405.J11
Phòng : C206
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 5 , ngày 15/11/2018