Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (CS221.J12) ngày 14/11/2018

CBGD : Nguyễn Tuấn Đăng
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (CS221)
Lớp : CS221.J12
Phòng : C312
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 4 , ngày 14/11/2018