Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Hệ thống nhúng Mạng không dây (NT131.J11.2) ngày 27/12/2018

CBGD : Đặng Lê Bảo Chương
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Hệ thống nhúng Mạng không dây (NT131)
Lớp : NT131.J11.2
Phòng : C111
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 5 , ngày 27/12/2018