Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù An toàn mạng máy tính (NT101.J11.ANTT) ngày 25/12/2018

CBGD : Tô Nguyễn Nhật Quang
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : An toàn mạng máy tính (NT101)
Lớp : NT101.J11.ANTT
Phòng : C311
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 3 , ngày 25/12/2018