Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Toán rời rạc nâng cao (CS521.J11) ngày 10/12/2018

CBGD : Nguyễn Đình Hiển
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Toán rời rạc nâng cao (CS521)
Lớp : CS521.J11
Phòng : C311
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 8
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 2 , ngày 10/12/2018