Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Cơ sở dữ liệu (IT004.J110.1) ngày 25/12/2018

CBGD : Trương Thu Thủy
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Cơ sở dữ liệu (IT004)
Lớp : IT004.J110.1
Phòng : C111
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 3 , ngày 25/12/2018