Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Cơ sở dữ liệu (IT004.J15) ngày 21/12/2018

CBGD : Vũ Minh Sang
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Cơ sở dữ liệu (IT004)
Lớp : IT004.J15
Phòng : C215
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 6 , ngày 21/12/2018