Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (CS221.J11) ngày 13/12/2018

CBGD : Nguyễn Trọng Chỉnh
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (CS221)
Lớp : CS221.J11
Phòng : C215
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 9
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 5 , ngày 13/12/2018