Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng cao (CS222.J11) ngày 22/12/2018

CBGD : Nguyễn Trọng Chỉnh
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng cao (CS222)
Lớp : CS222.J11
Phòng : C215
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 4
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 7 , ngày 22/12/2018