Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Nhập môn lập trình (IT001.J18.2) ngày 22/12/2018

CBGD : Nguyễn Thị Ngọc Diễm
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Nhập môn lập trình (IT001)
Lớp : IT001.J18.2
Phòng : C212
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 7 , ngày 22/12/2018