Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Nhập môn lập trình (IT001.J16.1) ngày 28/12/2018

CBGD : Cáp Phạm Đình Thăng
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Nhập môn lập trình (IT001)
Lớp : IT001.J16.1
Phòng : C212
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 4
Thứ : 6 , ngày 28/12/2018