Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Anh văn 2 (ENG02.J111) ngày 20/12/2018

CBGD : Trần Ngọc kiều My
Khoa/ Bộ môn : TTNN
Môn học : Anh văn 2 (ENG02)
Lớp : ENG02.J111
Phòng : C213
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 5 , ngày 20/12/2018