Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Nhập môn lập trình (IT001.J12) ngày 16/01/2019

CBGD : Trịnh Quốc Sơn
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Nhập môn lập trình (IT001)
Lớp : IT001.J12
Phòng : GD3
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 4 , ngày 16/01/2019