Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Nhập môn điện tử (PH001.J12) ngày 03/01/2019

CBGD : Lê Nguyễn Bảo Thư
Khoa/ Bộ môn : BMTL
Môn học : Nhập môn điện tử (PH001)
Lớp : PH001.J12
Phòng : C113
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 4
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 5 , ngày 03/01/2019