Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Giới thiệu ngành (IT009.J15) ngày 09/01/2019

CBGD : Nguyễn Thị Anh Thư
Khoa/ Bộ môn : P.ĐTĐH
Môn học : Giới thiệu ngành (IT009)
Lớp : IT009.J15
Phòng : GD2
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 4 , ngày 09/01/2019