Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Nhập môn lập trình (IT001.J18) ngày 08/01/2019

CBGD : Nguyễn Thị Ngọc Diễm
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Nhập môn lập trình (IT001)
Lớp : IT001.J18
Phòng : C311
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 3 , ngày 08/01/2019