Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Giới thiệu ngành (IT009.J16) ngày 16/01/2019

CBGD : Phạm Thế Sơn
Khoa/ Bộ môn : P.ĐTĐH
Môn học : Giới thiệu ngành (IT009)
Lớp : IT009.J16
Phòng : B1.14
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 8
- Tiết kết thúc : 9
Thứ : 4 , ngày 16/01/2019