Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Nhập môn mạch số (PH002.J13.1) ngày 14/01/2019

CBGD : Trần Hoàng Lộc
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : Nhập môn mạch số (PH002)
Lớp : PH002.J13.1
Phòng : A205
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 2 , ngày 14/01/2019