Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Khai thác dữ liệu (IS252.J21) ngày 11/05/2019

CBGD : Trịnh Minh Tuấn
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Khai thác dữ liệu (IS252)
Lớp : IS252.J21
Phòng : B4.12
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 4
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 7 , ngày 11/05/2019