Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Lập trình Java (IS216.J22.1) ngày 14/06/2019

CBGD : Mai Xuân Hùng
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Lập trình Java (IS216)
Lớp : IS216.J22.1
Phòng : C212
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 6 , ngày 14/06/2019