Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Vi xử lý-vi điều khiển (CE103.J21.2) ngày 11/06/2019

CBGD : Trần Hoàng Lộc
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : Vi xử lý-vi điều khiển (CE103)
Lớp : CE103.J21.2
Phòng : C310
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 3 , ngày 11/06/2019