Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Quản lý rủi ro và an toàn thông tin trong doanh nghiệp (NT207.J21) ngày 10/06/2019

CBGD : Trần Thị Dung
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Quản lý rủi ro và an toàn thông tin trong doanh nghiệp (NT207)
Lớp : NT207.J21
Phòng : C305
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 4
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 2 , ngày 10/06/2019