Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù An toàn mạng máy tính nâng cao (NT534.J21.ANTT.1) ngày 15/06/2019

CBGD : Phan Thế Duy
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : An toàn mạng máy tính nâng cao (NT534)
Lớp : NT534.J21.ANTT.1
Phòng : C309
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 7 , ngày 15/06/2019