Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Nhập môn mạch số (PH002.J21.2) ngày 10/06/2019

CBGD : Trần Quang Nguyên
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : Nhập môn mạch số (PH002)
Lớp : PH002.J21.2
Phòng : C307
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 2 , ngày 10/06/2019