Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Xác suất thống kê (MA005.J23) ngày 12/06/2019

CBGD : Nguyễn Minh Tùng
Khoa/ Bộ môn : BMTL
Môn học : Xác suất thống kê (MA005)
Lớp : MA005.J23
Phòng : B3.14
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 4 , ngày 12/06/2019