Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Chuyên đề J2EE (SE325.J21) ngày 13/06/2019

CBGD : Huỳnh Ngọc Tín
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Chuyên đề J2EE (SE325)
Lớp : SE325.J21
Phòng : C308
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 5 , ngày 13/06/2019