Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Lập trình hướng đối tượng (IT002.J29) ngày 10/06/2019

CBGD : Thái Thụy Hàn Uyển
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Lập trình hướng đối tượng (IT002)
Lớp : IT002.J29
Phòng : C311
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 4
- Tiết kết thúc : 4
Thứ : 2 , ngày 10/06/2019