Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Tính toán đa phương tiện (CS232.J21) ngày 12/06/2019

CBGD : Mai Tiến Dũng
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Tính toán đa phương tiện (CS232)
Lớp : CS232.J21
Phòng : GD2
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 4 , ngày 12/06/2019