Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Nhập môn Thị giác máy tính (CS231.J21) ngày 11/06/2019

CBGD : Ngô Đức Thành
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Nhập môn Thị giác máy tính (CS231)
Lớp : CS231.J21
Phòng : C308
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 3 , ngày 11/06/2019