Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Nhập môn Thị giác máy tính (CS231.J21) ngày 14/06/2019

CBGD : Ngô Đức Thành
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Nhập môn Thị giác máy tính (CS231)
Lớp : CS231.J21
Phòng : C312
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 6 , ngày 14/06/2019