Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Công nghệ phần mềm chuyên sâu (SE214.J22) ngày 15/06/2019

CBGD : Phan Trung Hiếu
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Công nghệ phần mềm chuyên sâu (SE214)
Lớp : SE214.J22
Phòng : B1.20
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 7 , ngày 15/06/2019