Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Cơ chế hoạt động của mã độc (NT130.J21.ANTT) ngày 12/06/2019

CBGD : Phạm Văn Hậu
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Cơ chế hoạt động của mã độc (NT130)
Lớp : NT130.J21.ANTT
Phòng : C312
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 4 , ngày 12/06/2019