Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượng (SE100.J31) ngày 01/08/2019

CBGD : Phạm Thi Vương
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượng (SE100)
Lớp : SE100.J31
Phòng : B1.22
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 4
Thứ : 5 , ngày 01/08/2019