Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Giải tích (MA006.J32) ngày 13/08/2019

CBGD : Lê Huỳnh Mỹ Vân
Khoa/ Bộ môn : BMTL
Môn học : Giải tích (MA006)
Lớp : MA006.J32
Phòng : B1.16
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 4
Thứ : 3 , ngày 13/08/2019