Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Đại số tuyến tính (MA003.K15) ngày 30/08/2019

CBGD : Nguyễn Thị Hiên
Khoa/ Bộ môn : BMTL
Môn học : Đại số tuyến tính (MA003)
Lớp : MA003.K15
Phòng : B4.14
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 6 , ngày 30/08/2019