Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Cơ sở dữ liệu (IT004.K14) ngày 11/09/2019

CBGD : Vũ Minh Sang
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Cơ sở dữ liệu (IT004)
Lớp : IT004.K14
Phòng : C205
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 4 , ngày 11/09/2019