Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Đại số tuyến tính (MA003.K17) ngày 16/09/2019

CBGD : Dương Ngọc Hảo
Khoa/ Bộ môn : BMTL
Môn học : Đại số tuyến tính (MA003)
Lớp : MA003.K17
Phòng : B4.14
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 2
- Tiết kết thúc : 4
Thứ : 2 , ngày 16/09/2019