Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (IS336.K12) ngày 13/09/2019

CBGD : Nguyễn Đình Quý
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (IS336)
Lớp : IS336.K12
Phòng : GD2
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 6 , ngày 13/09/2019