Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Điện toán đám mây (IS402.K11) ngày 24/10/2019

CBGD : Nguyễn Anh Tuấn
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Điện toán đám mây (IS402)
Lớp : IS402.K11
Phòng : B4.12
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 5 , ngày 24/10/2019