Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Nhập môn điện tử (PH001.K11) ngày 25/10/2019

CBGD : Phan Bách Thắng
Khoa/ Bộ môn : BMTL
Môn học : Nhập môn điện tử (PH001)
Lớp : PH001.K11
Phòng : B1.14
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 6 , ngày 25/10/2019