Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Quản lý dự án công nghệ thông tin (IS208.K13) ngày 25/10/2019

CBGD : Văn Đức Sơn Hà
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Quản lý dự án công nghệ thông tin (IS208)
Lớp : IS208.K13
Phòng : C113
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 6 , ngày 25/10/2019