Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Truy vấn thông tin đa phương tiện (CS336.K11) ngày 08/11/2019

CBGD : Đỗ Văn Tiến
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Truy vấn thông tin đa phương tiện (CS336)
Lớp : CS336.K11
Phòng : B1.20
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 6 , ngày 08/11/2019